[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Regulamin portalu PrawaOjca.pl

Regulamin określa:

 • rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej prawaojca.pl przez Usługodawcę;
 • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 • tryb postępowania reklamacyjnego.

§1 Definicje

 1. Usługodawca: Aurelia Mikołajczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aurelia Mikołajczyk Firma Prawnicza, ul. Zamkowa 51/3, 40-413 Katowice, NIP: 9542675130, REGON:366808483.
 2. Usługobiorca: osoba lub podmiot, na rzecz którego Usługodawca świadczy usługi prawne.
 3. Usługi prawne: usługi świadczone przez Usługodawcę z zakresu działalności prawniczej, w szczególności doradztwo prawne, przygotowywanie projektów pism (dalej rownież: „usługa” lub „usługi”).
 4. Oferta: przesłana w formie wiadomości e-mail, bezpłatna wstępna analiza sprawy, w ramach której Usługodawca:
 • informuje Usługobiorcę o możliwych środkach prawnych i wycenia usługę;
 • w przypadku Usługobiorcy będącego konsumentem, udziela informacji w zakresie wskazanym w art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 1. Urnowa o świadczenie usług prawny: umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, w trybie wskazanym w § 3 ust. 6 Regulaminu (dalej również: „umowa”).

§2 Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę

 1. Usługodawca oświadcza, że nie wykonuje zawodu radcy prawnego lub adwokata. W przypadku chęci świadczenia usługi przez radcę prawnego lub adwokata, Usługobiorca otrzyma dane kontaktowe odpowiedniego organu zawodowego właściwego miejscowo dla miejsca zamieszkania lub siedziby Usługobiorcy.
 2. Usługobiorca chcący skorzystać z usługo może skontaktować się z Usługodawcą:
 • telefonicznie pod nr telefonu+48 574 250 239,
 • mailowo pod adresem [email protected]
 • za pośrednictwem formularza kontaktowe, dostępnego na stronie internetowej https://prawaojca.pl.
 1. Usługodawca na podstawie informacji przekazanych przez Usługobiorcę dokonuje bezpłatnej wstępnej analizy sprawy, w ramach której wskazuje możliwe środki prawne oraz wycenia usługę.
 2. Usługodawca w celu sporządzenia bezpłatnej wstępnej analizy sprawy może poprosić Usługobiorcę o przekazanie dalszych informacji w tym m.in. o wypełnienie formularza mającego na celu uzyskanie informacji o stanie faktycznym sprawy.
 3. Usługobiorca przed zleceniem wykonania usługi może skierować do Usługodawcy dalsze pytania mające na celu sprecyzowanie możliwych środków prawnych w ramach usługi.
 4. Usługobiorca chcący zlecić Usługodawcy wykonanie usługi na warunkach określonych w Ofercie, zleca wykonanie usługi za pośrednictwem strony internetowej, do której link otrzyma wraz z Ofertą. W ten sposób Usługobiorca może zawrzeć z Usługodawcą umowę o świadczenie usług prawnych.
 5. Każda ze stron ma prawo wcześniejszego rozwiązania urnowy, w przypadkach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących.

§3 Postępowanie reklamacyjne i zakres odpowiedzialności Usługodawcy

 1. Niezależnie od uprawnień wynikających w szczególności z Ustawy z d.a 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, każdy Usługobiorca może złożyć na adres e-mail Usługodawcy reklamację dotyczącą usług lub innych okoliczności.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamację nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania informując Usługobiorcę w formie wiadomości e-mail, o sposobie jej rozpatrzenia.
 3. Niezależnie od sposobu rozpatrzenia reklamacji, każdy Usługobiorca może wnieść sprawę do sądu.
 4. W stosunku do Usługobiorców niebędących konsumentami, Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy wyłącznie z winy umyślnej.

§4 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zawarcie umowy wymaga podania przez Usługobiorcę danych obejmujących imię, nazwisko i adres Usługobiorcy, a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, numeru KRS lub NIP.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe podane przez Usługobiorcę wyłącznie w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji umowy oraz w celu zgodnego z prawem ewidencjonowania przychodów Usługodawcy.
 3. Usługobiorca ma prawo dostępu do podanych przez siebie, danych osobowych, ich poprawiania a także żądania ich usunięcia.

§5 Postanowienia obowiązkowe wynikające z Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 1. Zakazuje się dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 2. Określa się następujące, minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 • dostęp do internetu,
 • przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie,
 • poprawnie skonfigurowane konto e-mail.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 16.03.2017 r.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]